Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: Adm.0181-9/09

Asystent Sędziego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24.07.2009, 11:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.08.2009, 11:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Uzupełnienie ogłoszenia o konkursie na stanowisko asystenta sędziego.


Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3
ogłasza konkurs na: 1 wolne stanowiso asystenta sędziego.
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:    
12 sierpnia 2009 roku godz. 11.00
w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3


 Określenie wymaganych dokumentów, które kandydaci winni złożyć:                
1.wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.życiorys i informację o przebiegu kariery  zawodowej;
3.oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4.oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
6.3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydaci mogą  dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane  dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3 – Oddział Administracyjny, pokój 37 albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.  
Termin składania  zgłoszeń kandydatów upływa w dniu:
24 lipca 2009 roku
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie  umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 29 lipca 2009 roku. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i adresy zamieszkania.
 


 

Wodzisław Śląski dnia 29.07.2009 r.

Adm. 0181-9/09

INFORMACJA
o negatywnym zakończeniu procedury konkursowej na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim


W związku z ogłoszonym w dniu 2 czerwca 2009 r. konkursem na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Adm. 0181-9/09 i upływem terminu ( 24.07.2009 r.) do złożenia dokumentów aplikacyjnych do konkursu - z uwagi na brak ofert aplikacyjnych została negatywnie zakończona procedura konkursowa na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śląskim

Monika Tracz-Smoczyńska

Opublikowano dnia: 02.06.2009
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl