Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: Adm.0181-4/09

ASYSTENT SĘDZIEGO

Termin przyjmowania zgłoszeń: 03.04.2009, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.04.2009, 11:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3
ogłasza konkurs na: 3 wolne stanowiska asystenta sędziego.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:   
28 kwietnia 2009 roku godz. 11.00
w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3

Określenie wymaganych dokumentów, które kandydaci winni złożyć:               
1.wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.życiorys i informację o przebiegu kariery  zawodowej;
3.oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4.oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
6.3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydaci mogą  dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane  dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3 – Oddział Administracyjny, pokój 37 albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.  


Termin składania  zgłoszeń kandydatów upływa w dniu:
3 kwietnia 2009 roku

 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie  umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 14 kwietnia 2009 roku. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i adresy zamieszkania. 

Opublikowano dnia: 27.02.2009
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl