Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: Adm.0181- 23/12

Asystent Sędziego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.12.2012, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.01.2013, 12:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Adm.0181- 23/12                               Wodzisław Śl., dnia 13.11.2012r.

Konkurs: KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.12.2012 r.,15.30,
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.01.2013 r., 12.00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3

ogłasza konkurs na: 1  wolne stanowisko asystenta sędziego.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

18 stycznia  2013 roku,  godz. 12.00

w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3

Określenie wymagań wobec kandydatów:


NA STANOWISKU ASYSTENTA SĘDZIEGO MOŻE ZOSTAĆ ZATRUDNIONY TEN, KTO:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.
Warunek o którym mowa w punkcie 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23.01.2009r o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (04.03.2009r) była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski (art.66 ust.2 cyt. ustawy.)

 Określenie wymaganych dokumentów, które kandydaci winni złożyć:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2. życiorys i informację o przebiegu kariery  zawodowej;

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

6. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

7. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 5 wymagań koniecznych niniejszego ogłoszenia.

Do zgłoszenia kandydaci mogą  dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Składanie dokumentów:

Kandydaci składają wymagane  dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3 – Oddział Administracyjny, pokój 37 albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Dokumenty mogą być przesyłane pod adres:

Sąd Rejonowy

Oddział Administracyjny ul. Sądowa 3

44-300 Wodzisław Śląski 

Termin składania  zgłoszeń kandydatów upływa w dniu:

28 grudnia  2012 roku 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zostanie  umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu  Śląskim, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 8 stycznia 2013 roku. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i adresy zamieszkania.

                                                                                  Prezes Sądu Rejonowego

                                                               Katarzyna Gozdawa-Grajewska

Opublikowano dnia: 15.11.2012
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.wodzislaw.sr.gov.pl