Strona główna / Informacje / Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Wersja archiwalna zmieniona dnia 08.07.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
z dnia 28.07.2005r. (Dz. U. 167/05 poz 1398)

 

Opłaty i niektóre koszty sądowe zgodnie z wezwaniem do zapłaty, grzywny, prosimy uiszczać na podane poniżej konto:

 • Numer rachunku dla dokonywania wpłat z tytułu opłat sądowych:
  NBP o/o Katowice 09 1010 1212 3068 6722 3100 0000

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi pismo podlegające opłacie, lub powodujące wydatki, chyba że ustawa o kosztach sądowych stanowi inaczej. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata sądowa może być stała, stosunkowa lub podstawowa.

Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, przy czym nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 000 zł.

Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 1000 zł i jest ona pobierana w sprawach o prawo majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili wszczęcia postępowania.

Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej, stanowi ona minimalną opłatę, którą strona obowiązana jest uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej i jest ona pobierana także od podlegających opłacie pism, wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłata stała pobierana jest we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe oraz w sprawach o prawa niemajątkowe - w jednakowej wysokości niezależnie od wartości przedmiotu sporu (postępowania) zaskarżenia.

Przykłady opłat stałych
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia majątkowego jak i wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia wydanego w tym przedziale 100 zł
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia niemajątkowego jak i wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia wydanego w tym przedziale 40 zł
Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 40 zł
Wniosek w sprawie o dział spadku 500 zł
- jeżeli zawiera projekt działu zgodny spadku 300 zł
- jeżeli dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności 1000 zł
- jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku, zniesienia współwłasności 600 zł
Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (za oświadczenie 1 osoby) 50 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po jednym spadkobiercy (zmarłym) 50 zł
Wniosek w sprawie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa 100 zł
Wniosek w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 100 zł
- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku 300 zł
- Wniosek w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej 200 zł
Wniosek w sprawie stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie 200 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 2000 zł
Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności 1000 zł
- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności 300 zł
Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym
Sprostowanie oznaczenia nieruchomości (położenia, powierzchni, sposobu korzystania 100 zł
Założenie księgi wieczystej 100 zł
Odłączenie nieruchomości lub jej części 100 zł
Wpis własności, użytkowania wieczystego 200 zł
Wpis użytkowania, służebności spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu, hipoteki 200 zł
Wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha 150 zł
Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności (niezależnie od liczby udziałów w tych prawach) 150 zł
Zmiana treści służebności, użytkowania, hipoteki 150 zł
Wpis hipoteki łącznej (jedna opłata, choćby wniosek obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą) 200 zł
Wykreślenie wpisu połowa opłaty pobranej za wpis
Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 zł
Pozwy
Pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł
Pozew o naruszenie posiadania 200 zł
Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej 200 zł
Pozew w postępowaniu uproszczonym
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 2000 zł 30 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 2000 - 5000 zł 100 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 5000 - 7500 zł 250 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 7500 zł 300 zł
Skargi
Skarga na czynności komornika 100 zł

 Zakup e-znaku sądowego

Sąd Rejonowy uprzejmie informuje, iż w przypadku dokonania zakupu e-znaku sądowego, a następnie jego niewykorzystania, nie ma możliwości zwrotu środków pieniężnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków za zakupione e-znaki sądowe, z uwagi na fakt, iż w.w. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

 • Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
  załącznik
 • ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW ORAZ UWIERZYTELNIONYCH ODPISÓW Z AKT SPRAWY
  załącznik
 • USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH
  załącznik
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE SPOSOBU UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH
  załącznik
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU OŚWIADCZENIA O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA OSOBY FIZYCZNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
  załącznik

 

Pozostałe informacje dotyczące opłart sądowych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Kamil Klimosz
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 25 987
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 08.07.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry