Strona główna / Informacje / Pomoc prawna

Pomoc prawna

W 2022 r. na terenie powiatu wodzisławskiego funkcjonować będzie nadal 6 punktów nieodpłatnych porad prawnych.

 
Godziny pracy punktów zostały dostosowane dla klientów tak, aby każda zainteresowana osoba mogła z porad skorzystać. Najdłuższy dyżur (przez 8 godzin codziennie) prowadzony jest w Wodzisławiu Śląskim, gdyż w jednej lokalizacji działają dwa punkty.
 
Punkty nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowane są w:
- Wodzisławiu Śląskim (Zespół Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164),
- Wodzisławiu Śląskim (budynek „Oazy Aktywności” przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Gorzycach, ul Wałowa 30),
- Gorzycach (Gminne Centrum Kultury przy ul. Mikołaja Kopernika 8),
- Rydułtowach (Rydułtowskie Centrum Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 9a),
- Radlinie (Centrum Usług Społecznych przy ul. Korfantego 87),
- Pszowie (Urząd Miasta Pszowa przy ul. Pszowskiej 534).
 
Ponadto, w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się telefonicznie.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  Taką potrzebę również zgłasza się telefoniczne w Starostwie pod nr 32 4120951.
Na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl/polecamy/punkty-bezplatnych-porad-prawnych można zapoznać się z harmonogramem działania punktów, a także z listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępnych dla mieszkańców powiatu, dzięki której osoby poszukujące wsparcia z różnego zakresu mogą odnaleźć właściwą instytucję.

Na wizyty do prawników oraz doradców obywatelskich do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 4120951 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:
od poniedziałku do środy: 7:30-15:30,
czwartek: 7:30-17:00,
piątek: 7:30-14:00,
bądź e-mailem: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl, lub poprzez stronę internetową www.np.ms.gov.pl. – PRZEJDŹ

W załączeniu przesyłam aktualny harmonogram pracy ww. punktów oraz listę pozostałych jednostek poradnictwa.

Harmonogram dyżurów prawników, doradców oraz inne aktualne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną/ poradnictwem obywatelskim dostępne są  TUTAJ

 

 

Wykaz instytucji udzielających bezpłanych porad prawnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku-Białej z ramienia Ministra Sprawiedliwości organizuje i koordynuje pomoc dla osób pokrzywdzonych na terenie województwa śląskiego. Podobne Ośrodki funkcjonują we wszystkich województwach, tworząc Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. Działając w porozumieniu z Okręgowymi Radami Adwokackimi uruchomione zostaną bezpłatne porady prawne dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.
Aktualnie pokrzywdzeni zgłaszać mogą się do OPdOPP w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 21.
Zgłoszenia przyjmowane są:
  - osobiście od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-18 oraz w piątek w godzinach 9-12,
  - telefonicznie (033) 822 46 90,
  - E-mail: pokrzywdzeni@bk-europe.pl
  - Skype: pokrzywdzenibb
  - GG: 40 84 359
W sytuacjach szczególnie trudnych, do pokrzywdzonego może dotrzeć wolontariusz-opiekun pokrzywdzonego. Informacje o prawach pokrzywdzonych oraz możliwości uzyskania pomocy znajdują się na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl .

Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postepowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-administracyjnym
Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno - edukacyjnych

Portal e-sprawiedliwość

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19 

 

Informator dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Bezpłatne porady prawne udzielane na terenie Wodzisławia Śląskiego

Pod niniejszym linkiem znajduje się wykaz podmiotów udzialających bezpłatnych porad prawnych w obszarze działania Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

 

UWAGA: Od 23 marca br. do odwołania zmianie ulegają zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych przez prawników w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w powiecie wodzisławskim. Poradę prawną można uzyskać wyłącznie telefonicznie. Więcej informacji  TUTAJ – PRZEJDŹ

Do pobrania:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:                                          
 • poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatne mediacje, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  Osoba uprawniona
  , przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie można pobrać od osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej i wypełnione składa się tej osobie.
  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
  Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa Staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania ze strony internetowej Powiatu Wodzisławskiego), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.
  Potrzebę skorzystania z porady poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić również telefoniczne pod nr 32 4120951.
 1. Na wizyty do prawników do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 4120951 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 3. W przypadku, gdy nieodpłatnej pomocy udzielać będzie magister prawa osoba uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.
 4. Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej jest dokumentowany w „karcie pomocy” przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.
 5. „Karta pomocy” zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2018r., pod egidą Fundacji powstał w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 3/101, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.

 

Bezpłatna Pomoc Prawna

Polecamy również stronę Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

 

Bliższych informacji o nieodpłatnych usługach pomocowych uzyskać można na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,%20komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 9 445
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 28.12.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry