Strona główna / Informacje / Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
z dnia 28.07.2005r. (Dz. U. 167/05 poz 1398)

 

Opłaty i niektóre koszty sądowe zgodnie z wezwaniem do zapłaty, grzywny, prosimy uiszczać na podane poniżej konto:

 • Numer rachunku dla dokonywania wpłat z tytułu opłat sądowych:
  NBP o/o Katowice 09 1010 1212 3068 6722 3100 0000

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi pismo podlegające opłacie, lub powodujące wydatki, chyba że ustawa o kosztach sądowych stanowi inaczej. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata sądowa może być stała, stosunkowa lub podstawowa. Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowej od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20.000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 zł

W sprawach o:

 1. usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 2. pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
 3. zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40.000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 2.000 zł

Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 2 000 zł (w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych) i jest ona pobierana w sprawach o prawo majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili wszczęcia postępowania.

Opłata podstawowa - pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Wynosi ona 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej

Cała opłata pobierana jest od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opłata w częściach ułamkowych:

 • połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.
 • czwartą część opłaty pobiera się od pozwu spełniającego przesłanki do rozpoznania  postępowaniu nakazowym;
 • piątą część opłaty pobiera się od:
 1. interwencji ubocznej;
 2. zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 3. wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.
 • trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jednakże w przypadku gdy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym został wydany przeciwko konsumentowi, od pozwanego konsumenta pobiera się opłatę nie większą niż 750 złotych.

Opłata w częściach ułamkowych nie może być niższa niż 30 złotych.

Opłata stała pobierana jest we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe oraz w sprawach o prawa niemajątkowe - w jednakowej wysokości niezależnie od wartości przedmiotu sporu (postępowania) zaskarżenia.

Opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem – opłata stała w wysokości 100 zł.  

W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Przykłady opłat stałych

Wnioski
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia, jak i wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia wydanego w tym przedmiocie 100 zł
Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 200 zł
Wniosek w sprawie o dział spadku 500 zł
- jeżeli zawiera projekt działu zgodny spadku 300 zł
- jeżeli dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności 1000 zł
- jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku, zniesienia współwłasności 600 zł
Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (za oświadczenie 1 osoby) 100 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po jednym spadkobiercy (zmarłym) 100 zł
Opłata za umieszczenie informacji w rejestrze spadkowym 5 zł
Wniosek w sprawie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa 100 zł
Wniosek w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 1000 zł
- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku 300 zł
- Wniosek w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej 200 zł
Wniosek w sprawie stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie 200 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 2000 zł
Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności 1000 zł
- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności 300 zł
Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym
Sprostowanie oznaczenia nieruchomości (położenia, powierzchni, sposobu korzystania 100 zł
Założenie księgi wieczystej 100 zł
Odłączenie nieruchomości lub jej części 100 zł
Wpis własności, użytkowania wieczystego 200 zł
Wpis użytkowania, służebności spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu, hipoteki 200 zł
Wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha 150 zł
Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności (niezależnie od liczby udziałów w tych prawach) 150 zł
Zmiana treści służebności, użytkowania, hipoteki 150 zł
Wpis hipoteki łącznej (jedna opłata, choćby wniosek obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą) 200 zł
Wykreślenie wpisu połowa opłaty pobranej za wpis
Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 zł
Pozwy
Pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł
Pozew o naruszenie posiadania 200 zł
Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej 200 zł
Skargi
Skarga na czynności komornika 50 zł

 

Wydział rodzinny i nieletnich – opłaty:

 1. Nie pobiera się opłat od wniosku:
  • udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie,
  • przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka,
  • nadanie dziecku nazwiska,
  • przysposobienie dziecka,
  • odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
  • umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie,
  • zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości wydatków,
  • od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich.
 2. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:
  • strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych,
  • strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych w tym powód w sprawie o podwyższenie alimentów oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów,
  • strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego,
  • osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia.
 3. W sprawach o prawa majątkowe – uchylenie lub obniżenie alimentów - pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu (w przypadku pozwu o uchylenie alimentów jest to suma alimentów za jeden rok a o obniżenie alimentów sporu stanowi w zasadzie suma świadczeń za jeden rok a sumę tę oblicza się na podstawie różnicy między dochodzoną wysokością raty alimentacyjnej a dotychczasową wysokością takiej raty) lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych,
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych,
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych,
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych,
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych,
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych,
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych,
 • w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.
 1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.
 2. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:
 • rozwiązanie przysposobienia,
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej.
 1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, np. ustalenie kontaktów z małoletnim, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zmiana postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka w tym zezwolone na przyjęcie/odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, zezwolenie na wydanie paszportu,
 • apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu,
 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
 • zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej,
 • zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
 • zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.
 1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
 • oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika,
 • skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny,
 • przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia,
 • wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez mediatora, biegłego, tłumacza, kuratora lub uprawnioną osobę trzecią,
 • należności świadka.

 

Zakup e-znaku sądowego

Sąd Rejonowy uprzejmie informuje, iż w przypadku dokonania zakupu e-znaku sądowego, a następnie jego niewykorzystania, nie ma możliwości zwrotu środków pieniężnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków za zakupione e-znaki sądowe, z uwagi na fakt, iż w.w. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

 • Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
  załącznik
 • ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW ORAZ UWIERZYTELNIONYCH ODPISÓW Z AKT SPRAWY
  załącznik
 • USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH
  załącznik
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE SPOSOBU UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH
  załącznik
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU OŚWIADCZENIA O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA OSOBY FIZYCZNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
  załącznik

 

Pozostałe informacje dotyczące opłart sądowych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Kamil Klimosz
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 26 232
Opublikował: Łukasz Stukator
Publikacja dnia: 08.07.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry