Strona główna / Udostępnianie informacji publicznej

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Wersja archiwalna zmieniona dnia 02.12.2008.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do treści art. 61 Konstytucji obywatele mają prawo do informacji o działaniach władz publicznych. Zasady dostępu do tych informacji reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Wyjątek stanowią informacje niejawne (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie (art. 2 ust. 1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art. 2 ust.2).

Podstawowe zasady udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych zostały określone w rozdziale 2 ustawy. Są to m.in. informacje o:

 • polityce wewnętrznej i zagranicznej,
 • organach władzy publicznej: w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym: trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 • danych publicznych, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych, majątku publicznym.

O dostępie zainteresowanych osób do informacji znajdujących się w posiadaniu Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Ślaskim każdorazowo decyduje na wniosek zainteresowanego Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu w zakresie swojego działania, bądź upoważniona przez nich osoba.

Plik do pobrania: Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (format RTF)

Wypełniony wniosek można:

 • przekazać bezpośrednio w Biurze Podawczym sądu
 • przesłać pocztą na adres sądu:
  Prezes Sądu Rejonowego
  ul. Sądowa 3
  44-300 Wodzisław Śląski


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust. 2 pkt 1).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Kamil Klimosz
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 13 239
Opublikował: Kamil Klimosz
Publikacja dnia: 02.12.2008
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry