Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 23/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-18 15:15:00

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w sprawie sygn. akt I Ns 23/19 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 200 zł tytułem świadczenia pieniężnego, która to kwota może być podjęta przez Stoważyszenie Poszkodowanych w wypadkach drogowych "Przyjazna Droga" w Wodzisławiu Śląskim.

Opublikowano dnia: 2019-03-18 15:08:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 944/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-11 14:00:00

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, że 5 grudnia 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim złożono wykaz inwentarza po zmarłym
4 stycznia 2015 r. Pawle Wawoku, ostatnio zamieszkałym w Radlinie przy ul. Jana Matejki 146 (nr PESEL: 56050901723). Sprawa zarejestrowana została pod sygnaturą I Ns 944/18. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-03-11 13:20:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 393/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-11 15:00:00

Przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygnaturą I Ns 393/18 toczy się postępowanie z wniosku Czesławy Brzezinka i Jacka Brzezinka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Pszowie (obręb Krzyżkowice), składającej się z działki o nr 825/248 o powierzchni 0,080 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr GL1W/00045538/8, w której prawo własności ujawnione zostało na rzecz Marii Pytlik.

Wzywa się, aby zainteresowani w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w  Sądzie Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Opublikowano dnia: 2019-03-11 13:18:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 945/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-19 14:00:00

„Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, że 5 grudnia 2018 r. w tut. Sądzie złożono wykaz inwentarza po Pawle Wawok pesel 52012518134, zmarłym 4 stycznia 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Radlinie przy ulicy Jana Matejki 146. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą I Ns 945/18. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Opublikowano dnia: 2019-02-18 13:45:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 723/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-30 15:00:00

OGŁOSZENIE

 

„ Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, iż w dniu 13 sierpnia 2018r.
w sprawie I Ns 723/18 złożono wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 15 grudnia 2015r. Rudolfie Honiszu, ostatnio stale zamieszkałym w Rydułtowach, PESEL 13021703751. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza mogą złożyć: osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel dysponujący pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy.”

 

SSR Anna Krzystolik

Opublikowano dnia: 2019-01-31 13:16:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 946/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-24 15:00:00

O G Ł O S Z E N I E

 

W trybie art. 636§ 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.  (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 5 grudnia 2018 r. został złożony przez: Michalinę Siedlaczek wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Pawła Wawok , zmarłego w dniu 04.01.2015r., numer PESEL: 52012518134, ostatni adres zamieszkania: ul. J. Matejki 146, 44-310 Radlin.

 


Pouczenie:

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  3. Osoby wskazane w pkt 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

                                                                                               SSR Remigiusz Guz     

                                                                                                     20/12/2018

Opublikowano dnia: 2019-01-24 08:51:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: Ns 144/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-06 15:00:00

OGŁOSZENIE

 

„W Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygn. akt I Ns 144/18 toczy się sprawa z wniosku  Kornelii Caniboł o stwierdzenie zasiedzenia ½ udziału we własności niezabudowanej nieruchomości o pow. 1277m2, położonej w Gołkowicach, oznaczonej jako działka 507/26 (obręb ewidencyjny Gołkowice), dla której prowadzona była dawna księga wieczysta Gołkowice Wyk. 466, w której ujawnionymi właścicielami są Józef Czarnota i Marta Czarnota z domu Poppek – wpisani w 1930 roku.

Wzywa się, aby zainteresowani w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

SSR Aleksander Żółty

Opublikowano dnia: 2019-01-15 09:08:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 524/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-27 07:00:00

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. pod sygn. I Ns 52416 toczy się sprawa z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Plon” w Gorzyczkach o zasiedzenie nieruchomości położonej w Bełsznicy, stanowiącej parcelę nr 128, mapa 5, o pow. 1,4137 ha (14.137 m2), zapisanej w księdze wieczystej dawnej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Bełsznica LWH 84, gdzie jako właściciel został ujawniony Alojzy Blucha, wpisany w 1935 roku.

Wzywa się aby zainteresowani w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 

 

SSR Aleksander Żółty

Opublikowano dnia: 2018-12-27 07:28:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Jan Olszowy
Dokument z dnia: 15.07.2016
Dokument oglądany razy: 4 690
Opublikował: Jan Olszowy
Publikacja dnia: 15.07.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry