Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 211/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-11-07 12:00:00

W Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. pod sygn. I Ns 211/18 toczy się sprawa z wniosku Krzysztofa Mazura o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Kiermaszek, zmarłej dnia 5 czerwca 2017 roku (ur. 06.08.1929 r.), ostatnio zamieszkałej w Rydułtowach, córce Jana i Marty z domu Szmidt. W skład spadku po zmarłej wchodzi lokal mieszkalny przy ulicy Władysława Łokietka w Rydułtowach. Wzywa się aby zainteresowani w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2018-07-20 12:54:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 1584/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-07 09:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 24 maja 2018 r.

 
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie:

            Przewodniczący: SSR Aleksander Żółty

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018r. w Wodzisławiu Śląskim
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzyciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” w Radlinie
przeciwko dłużnikom Grzegorzowi Zaporskiemu i Łukaszowi Zaporskiemu 
o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu
w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosława Szostka, sygn. Km 97/17

postanawia

 
na podstawie art.802 k.p.c. ustanowić dla dłużników Grzegorza Zaporskiego i Łukasza Zaporskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Zuzanny Wojaczek.
 

SSR Aleksander Żółty

 

Opublikowano dnia: 2018-07-06 09:11:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 873/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-09-20 15:00:00

Przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygnaturą akt I Ns 873/17 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Bojdunik przy udziale Piotra Mitko o stwierdzenie nabycia spadku po Rajmundzie Mitko, zmarłym w dniu 21 stycznia 2013 roku, ostatnio zamieszkałym w Godowie.

Sąd wzywa spadkobierców Rajmunda Mitko, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

SSR Ewelina Trąbka

Opublikowano dnia: 2018-06-20 13:10:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 986/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-09-15 15:00:00

" Przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygnaturą akt I Ns 986/17 toczy się postępowanie z wniosku Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim Marcina Felsztyńskiego z udziałem z udziałem Marka Nowackiego, Bronisława Nowackiego, Małgorzaty Bajorek o uznanie za zmarłego Bolesława Nowackiego syna Stefana i Stefanii z domu Lesieckiej, ur. 8.10.1946r. w Świętochłowicach Śląskich legitymującego się numerem ewidencyjnym PESEL 46100801718 ostatnio zameldowanego w Tychach przy ulicy Filaretów 6/30, ostatnio przebywającego w Wojewódzkim Ośrodku Opiekuńczo Leczniczym i Leczenia Odwykowego w Gorzycach przy ulicy Zamkowej 8. Bolesław Nowacki był żonaty z Józefą Nowacką z domu Szewczyk, która zmarła 1 grudnia 1970 roku. Bolesłąw Nowacki był ubezwłasnowolniony. Chorował na schizofrenię  paranoidalną. w dniu 27 lutego 1994 roku samowolnie opuścił Ośrodek i wówczas widziany był po raz ostatni. Bolesław Nowacki był poszukiwany jako zaginiony przez KPP w Wodzisławiu Śl.; w dniu 29.07.2009r. zakończono czynności poszukiwawcze.

Sąd wzywa zaginionego Bolesława Nowackiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Sąd nadto wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w w/w terminie przekazały je tut.  Sądowi."

Opublikowano dnia: 2018-06-15 07:57:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I NS 409/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-16 10:00:00

OGŁOSZENIE

 
Przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim w sprawie pod sygn. akt I Ns 409/17 toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Frydrych – Dybczak o stwierdzenie, że Leon Frydrych, syn Alojzego i Joanny, nabył przez zasiedzenie udział ½ w prawie własności nieruchomości składającej się z działki numer 860/401 o powierzchni 0,2231 ha położonej w Syryni opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim nr GL1W/00036483/1.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim i wykazali swoje prawo do udziału we własności nieruchomości opisanej wyżej, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
 

SSR Ewelina Trąbka

Opublikowano dnia: 2018-05-16 09:38:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Jan Olszowy
Dokument z dnia: 15.07.2016
Dokument oglądany razy: 3 639
Opublikował: Jan Olszowy
Publikacja dnia: 15.07.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry