Strona główna / Ochrona Danych Osobowych / Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Dokument usunięty dnia 05.06.2018
powód: aktualizacja RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
                Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3, kod pocztowy 44-300, tel. 32 459 14 00.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego.
                Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
                Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim: Inspektor ochrony danych, ul. Sądowa 3, kod pocztowy 44-300 Wodzisław Śląski, adres e-mail: iod@wodzislaw.sr.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
                Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.
                W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
                Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
                Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
                Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
                W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 16.04.2018
Dokument oglądany razy: 158
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 16.04.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry