Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

Konkursy

Konkurs: Adm. 0181-22/09

Stanowisko: Stażysta ? pracownik sekretariatu wydziału [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 05.01.2010, 15:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3
ogłasza konkurs na 1 stanowisko stażysty – pracownika sekretariatu wydziału


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,
rozpisywanie sesji,
wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
wykonywanie zarządzeń sędziów oraz innych poleceń służbowych przełożonych
przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

2.Oferty na staż urzędniczy może kierować osoba :

która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
o nieposzlakowanej opinii,
która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

3.Wymagania niezbędne:

znajomośc techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie MS Word MS Excel,
biegła umiejętność pisania na komputerze(mile widziaa umiejętność pisania bezwzrokowego)
umiejętność sprawnej organizacji pracy
zdolność analitycznego myślenia
operatywność
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność
kreatywność
wysoka kultura osobista,

4.Wymagania pożądane:

doświadczenie zdobyte w sądzie lub prokuraturze


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu (nazwa stanowiska),
CV wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
oświadczenie, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 5 stycznia 2009 r. ( decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Sądu, a w przypadku, gdy zostały one nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego)na adres:

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
Oddział Administracyjny
ul.Sądowa 3
44-300 Wodzisław Śląski

Inne informacje:

dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim telefonicznie pod nr tel.(032) 459 14 01
lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu www.wodzislaw.sr.gov.pl i na tablicy informacyjnej,
aplikacje, które wpłyną do Sądu Rejonowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
informacja o wynikach naboru i terminie drugiego etapu konkursu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim ul.Sądowa 3 i na stronie internetowej- adres jak wyżej , w dniu 12 stycznia 2009 r.
w ciągu 14 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej dokumenty można odebrać w siedzibie Sądu w Oddziale Administracyjnym - pokój 37/ II piętro/. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.Prezes Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śląskim
Maria Olszowska
 

Załącznik nr 1

Załącznik 2: II Etap konkursu

Załącznik nr 3: III Etap konkursu

Wyniki konkursu

Opublikowano dnia: 16.12.2009 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:


Do góry