Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

Konkursy

Konkurs: Adm.0181-14/10

Stanowisko: KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14.12.2010, 15:30 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3
ogłasza konkurs na: 2 wolne stanowiska asystenta sędziego.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:   
12 stycznia 2011 roku godz. 12.00
w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3

Określenie wymagań wobec kandydatów:

NA STANOWISKU ASYSTENTA SĘDZIEGO MOŻE ZOSTAĆ ZATRUDNIONY TEN, KTO:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.


Warunek o którym mowa w punkcie 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23.01.2009r o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (04.03.2009r) była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski (art.66 ust.2 cyt. ustawy.)

Określenie wymaganych dokumentów, które kandydaci winni złożyć:               
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery  zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
6. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 5 wymagań koniecznych niniejszego ogłoszenia.
Do zgłoszenia kandydaci mogą  dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Składanie dokumentów:
Kandydaci składają wymagane  dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3 – Oddział Administracyjny, pokój 37 albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.  

Termin składania  zgłoszeń kandydatów upływa w dniu:
14 grudnia 2010 roku

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie  umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 22 grudnia 2010 roku. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i adresy zamieszkania.
 

Prezes Sądu Rejonowego
Katarzyna Gozdawa-Grajewska

Załączniki:

Unieważnienie konkursu
Opublikowano dnia: 12.11.2010 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

TAKDo góry