Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

Konkursy

Konkurs: Adm. 0181- 21/11

Stanowisko: Stażysta - Pracownik Sekretariatu Wydziału [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.08.2011, 15:30 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

 Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3
ogłasza konkurs na 1 stanowisko stażysty – pracownika sekretariatu wydziału
(zatrudnienie w pełnym wymiarze )


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,
rozpisywanie sesji,
wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
wykonywanie zarządzeń sędziów oraz innych poleceń służbowych przełożonych
przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
rejestrowanie spraw w NKW

2.Oferty na staż urzędniczy może kierować osoba :

która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
o nieposzlakowanej opinii,
która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

3.Wymagania dodatkowe :

udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku pomocniczym albo ukończony staż absolwencki w sądzie lub prokuraturze
znajomośc techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie MS Word MS Excel,
biegła umiejętność pisania na komputerze(mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego)
umiejętność sprawnej organizacji pracy
zdolność analitycznego myślenia
operatywność
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność
kreatywność
wysoka kultura osobista,


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu (nazwa stanowiska),
CV wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
oświadczenie, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.

Zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim:
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz zawiadamia kandydatów o ich zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem. Zawiadomienia dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z podaniem miejsca, terminu i godziny przeprowadzenia kolejnego etapu. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu, Komisja Konkursowa dokona ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, zaś po przeprowadzeniu trzeciego etapu Komisja dokona ogłoszenia:
- listy kandydatów biorących udział w konkursie,
- listę kandydatów ( imię i nazwisko) wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs,
- wyniki i oceny poszczególnych kandydatów oraz listę rezerwową kandydatów do zatrudnienia.
Kandydatowi udostępnia się do wglądu, w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim protokół sporządzony po III etapie konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.


Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 19 sierpnia 2011 r.
( decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Sądu, a w przypadku, gdy zostały one nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego)na adres:

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
Oddział Administracyjny
ul.Sądowa 3
44-300 Wodzisław Śląski

Inne informacje:

dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim telefonicznie pod nr tel.(032) 459 14 01
lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu www.wodzislaw.sr.gov.pl i na tablicy informacyjnej,
aplikacje, które wpłyną do Sądu Rejonowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
informacja o wynikach naboru i terminie drugiego etapu konkursu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim ul.Sądowa 3 i na stronie internetowej- adres jak wyżej , w dniu 23 sierpnia 2011 r.
w ciągu 14 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej dokumenty można odebrać w siedzibie Sądu w Oddziale Administracyjnym - pokój 37/ II piętro/. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

                                               Prezes Sądu Rejonowego
                                                w Wodzisławiu Śląskim
                                                Katarzyna Gozdawa - Grajewska


Załączniki:

- Załącznik nr 1

- II etap konkursu

- III etap konkursu

- Wyniki konkursu

Opublikowano dnia: 16.08.2011 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

TakDo góry