Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

Konkursy

Konkurs: Adm. 0181- 23/11

Stanowisko: na stanowisko stażysty – docelowo informatyk [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 11.10.2011, 15:30 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • Zarządzanie bazami danych (ms sql, firebird, sybase).
 • Zarządzanie serwerami Active Directory i serwerami plików (MS Windows 2003/2008).
 • Zarządzanie infrastrukturą sieciową WAN/LAN ( praca z przełącznikami i routerami firm: cisco, juniper, netasq, 3com oraz dlink ).
 • Zarządzanie i administracja serwerami poczty email.
 • Konfiguracja komputerów z systemami Windows XP/Vista/7.
 • Zarządzanie zespołem serwerów i macierzy dyskowych.
 • Rozwiązywanie problemów użytkowników z oprogramowanie na stanowisku pracy.
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z urządzeniami drukującymi.
 • Planowanie potrzeb budżetowych w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń komputerowych.
 • Prowadzenie dokumentacji systemu informatycznego i ewidencji sprzętu.
 • Publikacja treści w serwisie www.
 • Współpraca i komunikacja z informatykami Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w zakresie realizowanych wspólnie projektów i zadań.

2.Wymagania niezbędne:

 • Biegła umiejętność posługiwania się komputerem oraz bardzo dobra znajomość ogólnych zagadnień informatycznych.
 • Bardzo dobra znajomość systemu Microsoft Windows Serwer 2003/2008.
 • Bardzo dobra znajomość Microsoft SQL Serwer.
 • Znajomość zagadnień routingu w sieciach rozległych.
 • Umiejętność posługiwania się językiem SQL oraz językiem HTML.
 • Znajomość terminologii i zagadnień dotyczących infrastruktury IT i sieci komputerowych.
 • Znajomość zagadnień wirtualizacji systemów informatycznych (XEN, ESXi, Hyper-V).
 • Umiejętności w zakresie administracji systemami opartymi o GNU (bash, sh)
 • Umiejętności w zakresie konfiguracji routerów i przełączników sieciowych


3.Wymagania dodatkowe :

 • Umiejętność rozwiązywania nowych zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu


4.Oferty na staż urzędniczy może kierować osoba :

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia – kierunkowe i uzyskała tytuł zawodowy,
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu (nazwa stanowiska),
 • CV wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.

Zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim:
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz zawiadamia kandydatów o ich zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem. Zawiadomienia dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z podaniem miejsca, terminu i godziny przeprowadzenia kolejnego etapu. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu, Komisja Konkursowa dokona ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, zaś po przeprowadzeniu trzeciego etapu Komisja dokona ogłoszenia:
- listy kandydatów biorących udział w konkursie,
- listę kandydatów ( imię i nazwisko) wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs,
- wyniki i oceny poszczególnych kandydatów oraz listę rezerwową kandydatów do zatrudnienia.
Kandydatowi udostępnia się do wglądu, w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim protokół sporządzony po III etapie konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.


Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 11 października 2011 r. ( decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Sądu, a w przypadku, gdy zostały one nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego)na adres:

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
Oddział Administracyjny
ul.Sądowa 3
44-300 Wodzisław Śląski

Inne informacje:

dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim telefonicznie pod nr tel.(032) 459 14 01
lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu www.wodzislaw.sr.gov.pl i na tablicy informacyjnej,
aplikacje, które wpłyną do Sądu Rejonowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
informacja o wynikach naboru i terminie drugiego etapu konkursu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim ul.Sądowa 3 i na stronie internetowej- adres jak wyżej , w dniu 13 października 2011 r.
w ciągu 14 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej dokumenty można odebrać w siedzibie Sądu w Oddziale Administracyjnym - pokój 37/ II piętro/. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


Prezes Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śląskim
Katarzyna Gozdawa - GrajewskaZałącznik 1. Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0181- 23/11
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0181- 23/11
III Etap Konkursu
Wyniki III etapu - protokół
Opublikowano dnia: 03.10.2011 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:Do góry