Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

Konkursy

Konkurs: Adm.0181- 12/13

Stanowisko: KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 06.08.2013, 15:30 [minął]
Organizator: PREZES SĄDU REJONOWEGO

§ PREZES SĄDU REJONOWEGO

44-300 Wodzisław Śląski ul.Sądowa 3 tel. 32/459 14 01 fax 32/459 14 04


Adm.0181- 12/13

Wodzisław Śl., dnia 22.07.2013r.


Konkurs: KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Termin przyjmowania zgłoszeń: 06.08.2013 r.,15.30,
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.08 .2013 r., 12.00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3

ogłasza konkurs na: 2 wolne stanowiska asystenta sędziego.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

23 sierpnia 2013 roku, godz. 12.00

w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3

Określenie wymagań wobec kandydatów:


NA STANOWISKU ASYSTENTA SĘDZIEGO MOŻE ZOSTAĆ ZATRUDNIONY TEN, KTO:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,

Określenie wymaganych dokumentów, które kandydaci winni złożyć:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

6. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Składanie dokumentów:

Kandydaci składają wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3 – Oddział Administracyjny, pokój 37 albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Dokumenty mogą być przesyłane pod adres:

Sąd Rejonowy -Oddział Administracyjny

ul. Sądowa 3 44-300 Wodzisław Śląski

Termin składania zgłoszeń kandydatów upływa w dniu:

6 sierpnia 2013 roku

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 8 sierpnia 2013 roku. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i adresy zamieszkania.

Prezes Sądu Rejonowego

Katarzyna Gozdawa-Grajewska

Załączniki

1. LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO KONKURSU

Załącznik nr 1 - Komisja konkursowa

Opublikowano dnia: 22.07.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Wyniki konkursuDo góry