Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności: Małgorzata Cichowska, malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 150 124.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostępnienia informacji o formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski

Wydziały Sądu zlokalizowane są w dwóch budynkach przy ul. Sądowej 3 oraz przy ul. 26 Marca 44.

Do budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim zlokalizowanym przy ul. Sądowej 3 prowadzą dwa wejścia przy czym dla interesantów przeznaczone jest wejście główne. Po wejściu do budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli obsługiwana przez pracowników ochrony. W tej strefie jest umieszczona bramka do wykrywania metali. Osoby wchodzące do budynku poddawane są kontroli w w/w zakresie.

Budynek główny jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych, szerokość korytarzy powala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Istnieje możliwość prowadzenia rozpraw sądowych w salach usytuowanych na parterze budynku. Ponadto pracownik ochrony podejmie wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi interesanta – osoby niepełnosprawnej, w tym poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Obsługę interesantów niesłyszących lub niedosłyszących wspomaga się poprzez:

 • pomoc pracownika BOI Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim;
 • pomoc osoby przybranej czyli innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub niedosłyszącą. Osoba przybrana ma za zadanie pomocy przy realizacji spraw w sądzie;
 • umożliwienie interesantowi pomocy w załatwieniu spraw sądowych, w tym wsparcie przez osobę posiadającą uprawnienia tłumacza języka migowego po uprzednim ustaleniu terminu z trzydniowym wyprzedzeniem.

W drugim budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim zlokalizowanym  przy ul. 26 Marca 44 znajduje się jedno wejście główne, do którego prowadzą szerokie schody. Po wejściu do budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli obsługiwana przez pracownika ochrony. W tej strefie jest umieszczona bramka do wykrywania metali. Osoby wchodzące do budynku poddawane są kontroli w w/w zakresie. Z prawej strony budynku znajduje się pionowy dźwig zewnętrzny przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, który umożliwi dotarcie na wszystkie kondygnacje budynku. Przy dźwigu jest informacja o możliwości skorzystania z pomocy przez osobę niepełnosprawną, której udzieli pracownik ochrony w zakresie uruchomienia dźwigu, tym samym umożliwienie wjazdu do budynku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w obydwu budynkach Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim nie zapewnia miejsc parkingowych dla interesantów, natomiast jest możliwość parkowania w wyznaczonych miejscach za dokonaniem opłaty parkingowej

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Łukasz Stukator
Dokument z dnia: 01.10.2020
Dokument oglądany razy: 4 909
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 18.03.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry